Kolejna odsłona Polski 3.0 na Forum Ekonomicznym w Krynicy i na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie. Eksperci – Polska 3.0 szansą na rozwój rodzimej gospodarki

Kolejna odsłona Polski 3.0 na Forum Ekonomicznym w Krynicy i na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie. Eksperci – Polska 3.0 szansą na rozwój rodzimej gospodarki
Polska 3.0 w ostatnich dniach została zaprezentowana na Forum Ekonomicznym w Krynicy i na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie. Forum Ekonomiczne zgromadziło tysiące gości z Europy, Azji Centralnej i USA, którzy jak co roku dyskutowali o najważniejszych problemach światowej gospodarki. Licznym panelom i prezentowanym na nich projektom, przyglądało się 60 partnerów medialnych, w tym największe światowe tytuły. Cytując Financial Times, "odbywające się Forum w Krynicy jest najważniejszą konferencją o tematyce gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, skupiając największą uwagę publiczną."
 
Szerokim echem odbił się zaprezentowany na Forum projekt Polska 3.0, który jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania długofalowej strategii rozwoju gospodarki kraju. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, a zarazem świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know - how, bazując na najlepszych wzorcach.
 
Polska 3.0 zakłada przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra - Dunaj - Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego - Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów.
 
Ten apolityczny, oddolny projekt klastrowy zaprezentowany został dla szerokiego grona gości zarówno na międzynarodowym panelu, dotyczącym roli klastrów w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, jak i na dużym panelu dotyczącym roli klastrów w rozwoju i promocji polskiej gospodarki, oraz współpracy między klastrowej dla rozwoju strategicznych projektów gospodarczych kraju.
 
Spotkania i rozmowy na temat tego wielkiego przedsięwzięcia odbywały się na różnych szczeblach. Z projektem zapoznał się zarówno Prezydent RP, jak i ministrowie, przedsiębiorcy, oraz najważniejsi eksperci z dziedzin finansów, logistyki, ekonomii i innych.
 
Projekt został bardzo dobrze przyjęty. Według specjalistów, Polska 3.0 jest pewną szansą na intensywny rozwój gospodarki naszego kraju.
 
Jako olbrzymi projekt transportu multimodalnego, Polska 3.0 przewidziana jest na długie lata, w trakcie których oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki, tworząc dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi wodnej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków. Budowa Europejskiej Drogi Wodnej Dunaj – Odra – Łaba przekształci Odrę w olbrzymią arterię komunikacyjną, która przyniesie szereg korzyści dla lokalnej przedsiębiorczości i jej rozwoju w regionach. Podniesienie jakości krajowego systemu transportowego, poprzez nową infrastrukturę oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy pozwolą nie tylko na swobodny przepływ osób i towarów, ale także wzmocnią ekonomiczną spójność regionów.
 
Dotychczasowe strategiczne dokumenty dla Polski oraz polityka transportowa kraju powodowały chroniczny brak inicjatyw w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, mimo ogromnego zainteresowania miejscowych społeczności i samorządów.
 
Przy realizacji Polski 3.0, nasz kraj otwiera się na europejskie i azjatyckie szlaki przepływu towarów, a tym samym w pełni skorzystamy na swoim tranzytowym, centralnym w Europie położeniu, które jest bardzo korzystną z logistycznego punktu widzenia lokalizacją. 
 
Według Komisji Europejskiej, unijne środki finansowe przeznaczone w ramach nowej polityki UE w zakresie infrastruktury na transport w latach 2014–2020 wzrosną trzykrotnie, do kwoty 26 mld euro. Polska 3.0 - ogromny projekt multimodalny, wpisuje się więc w nowe strategie finansowania Komisji Europejskiej. Realizowany jest poprzez firmy zrzeszone w klastrach, a więc inicjatywy integrujące środowiska biznesu, nauki i administracji na poziomie lokalnym i regionalnym. Firmom z branży i regionu, które łączą się w struktury klastrowe znacznie łatwiej jest walczyć o nowe rynki i podnosić swoją atrakcyjność. Dowodem na to, że w grupie tkwi siła są liczne wzorce międzynarodowe. Struktury klastrowe z powodzeniem działają na całym świecie i rozwijają regionalne rynki. 

„Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo” - Komisja Europejska jest tego świadoma i dlatego w nowej perspektywie finansowej uprzywilejowuje, a więc przeznacza największe środki na klastry, które poprzez rozwój zrzeszonych w nich firm, stają się katalizatorem rozwoju regionalnego, który napędza gospodarkę jako całość. To właśnie w „Polsce Regionalnej” generowane są zyski, tutaj także tworzone są nowe miejsca pracy.
 
Cały potencjał już jest. Zarówno dająca ogromne możliwości rzeka, jedyny taki korytarz wodny w Europie, tereny, gdzie unikalnie na skalę europejską, krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe, a także potencjał intelektualny, w postaci ośrodków naukowo - badawczych, innowacyjnych firm i olbrzymiego kapitału ludzkiego (zasięg ponad 8 mln ludzi). Powyższe tereny inwestycyjne to także kompleksowa obsługa prawna, finansowa i inwestorska, oferowana przez rodzime firmy. Polska 3.0 zakłada wykorzystanie posiadanych przez nas zasobów, aby stworzyć wysoce atrakcyjny obszar inwestycyjny. Sukces projektu nie jest więc postrzegany przez pryzmat firmy, czy też szeregu firm. To szansa biznesowa dla olbrzymiej ilości polskich podmiotów.
 
- "Od 25 lat odrabiamy straty. - W 1989 r. Polska była na poziomie 29 proc. niemieckiego dochodu na mieszkańca. Dziś doszliśmy do 55 proc., ale mamy jeszcze dużo do zrobienia" - analizował w czasie Forum Ekonomicznego prof. Leszek Balcerowicz.
Profesor przyznał, że za projektem Polska 3.0 przemawia czysta ekonomia. Próby zrealizowania tego przedsięwzięcia liczy się w dziesiątkach lat, jednakże dotychczas nikt nie potrafił podjąć odpowiednich działań, aby Polska wykorzystywała potencjał, który posiada. Polsce potrzebna jest budowa długofalowej strategii rozwoju, a tak innowacyjne połączenie różnych rodzajów transportu, przyciągnie kapitał i inwestycje. 
 
- „Polska potrzebuje zrównoważonego rozwoju, a takiego rozwoju w naszym kraju brakuje” – mówił w ostatnich dniach Prezydent RP Andrzej Duda w swoim specjalnym liście, skierowanym do polskich przedsiębiorców specjalnie z okazji kolejnego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezydent zapoznał się z projektem i zadeklarował swoje wsparcie dla działań Polski 3.0. Podkreślił, że program społeczno – gospodarczy jest Polsce niezbędny, a realizacja tak złożonego przedsięwzięcia da szansę na stworzenie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy i wzmocnienie polskich firm, co jest lekarstwem na problemy dotykające rodzimą gospodarkę. Jak podkreślały media, nigdy w historii żaden prezydent RP tak otwarcie nie deklarował chęci udzielenia wsparcia polskim firmom.
 
Niedostateczna ilość nowych miejsc pracy, wciąż jak na rynki międzynarodowe za niska innowacyjność i konkurencyjność rodzimych firm, oraz przeważający udział mikroprzedsiębiorców, który w zestawieniu z dużą ekspansją inwestorów zagranicznych, zdaje się być skromny na tle korporacji transnarodowych… To tylko niektóre z problemów, na które odpowiedzią może być Polska 3.0.
 
Za wdrożeniem programu Polska 3.0 jest także wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który wielokrotnie spotykał się z jednym z inicjatorów projektu, Bogdanem Węgrzynkiem, ekspertem do spraw funduszy europejskich i polityki klastrowej w Grupie Wyszehradzkiej.
 
Wicepremier podkreślił, że długofalowy program przemian gospodarczych jest możliwy tylko poprzez rozwijanie innowacyjności, przewagi technologicznej i konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw, co zakłada projekt Polska 3.0. Realizacja przedsięwzięcia zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie międzynarodowej, a jednocześnie kompleksowo przygotowanego dla nowych inwestycji. 
 
Dotychczas proponowane strategie rozwoju cierpiały z powodu pobieżności oraz krótkiej perspektywy przyjętej w opracowaniu. Spójne, przewidziane na długie lata projekty, jak Polska 3.0, pozwalają odpowiedzialnie i strategicznie planować rozwój gospodarki. Dają stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji, a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną. A to one są kołem zamachowym gospodarki.
 
Choć polskie przedsiębiorstwa powoli oswajają się z potrzebą nieustannego podnoszenia innowacyjności i dostrzegają, jak kluczowa dla tego celu jest rola współpracy z innymi podmiotami, pozwalająca na transfer wiedzy i technologii, to nasz kraj obecnie z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego i możliwości inwestowania, nie stwarza im odpowiednich warunków do rozwoju. Aby Polska nie utknęła w pułapce średniego dochodu, niezbędne jest wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie nowych innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na zagranicznych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które będzie pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym. Projekt Polska 3.0 pokazuje, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć dla wspólnego celu, jakim jest tworzenie warunków do rozwoju, a co za tym idzie - podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności.
 
 
Angelika Jarosławska
Koordynator Projektu Polska 3.0
Autor: Angelika Jarosławska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica