Regulamin VI Edycji Konkursu „Sądeckie Młode Talenty”

Regulamin VI Edycji Konkursu "Sądeckie Młode Talenty"
Ruszyła kolejna VI edycja konkursu muzycznego „SĄDECKIE MŁODE TALENTY”.

To niepowtarzalna szansa dla młodych ludzi aby zdobyć stypendium artystyczne czy spełnić swe muzyczne aspiracje.
Już w ubiegłych latach konkurs został dostrzeżony przez producentów muzycznych programu „The Voice of Poland – the Voice Kids” oraz „Mam Talent !”.

W samej zeszłorocznej edycji konkursu „Sądeckie Młode talenty” wyświetlenia nagranych z półfinalistami klipów osiągnęły liczbę 87 000 wyświetleń wliczając w to kanał YouTube jak również Sądeczanin TV.

Zapisu na castingi należy dokonać nie później niż do 5 kwietnia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,  który można pobrać ze strony: https://sadeczanin.info/telewizja-kultura-edukacja-religia/ruszyla-vi-edycja-konkursu-sadeckie-mlode-talenty-zglos-sie-juz

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU „SĄDECKIE MŁODE TALENTY”

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu „Sądeckie Młode Talenty” zwanego dalej Konkursem jest: Społeczno-Kulturalne Towarzystwo ,,Sądeczanin” oraz Fundacja Sądecka .
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób do 25. roku życia.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły.
4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie pieniężne za udział w Konkursie.

§ 3 CELE KONKURSU
1. Cele ogólne Konkursu:
1. promowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży
2. Cele szczegółowe Konkursu:
1. wyłanianie utalentowanych i kreatywnych osób wśród dzieci, młodzieży, studentów
2. promowanie, wspieranie i rozwój uczestników
3. rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności,
4. sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników,
5. umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań.

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja polegająca na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu informacyjnym sadeczanin.info oraz jego przesłanie do biura Fundacji Sądeckiej (ul. Barbackiego 57, 33-00 Nowy Sącz) bądź na adres mailowy: sekretariat@sadeczanin.info
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza.
3. Wypełniając formularz zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i praw autorskich na określonych w formularzu zasadach.
4. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic bądź prawny opiekun.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 11 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.
6. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo, a także zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami życia społecznego nie będą brane pod uwagę.

§ 5 KATEGORIE KONKURSOWE
1. Kategorie uczestnictwa w konkursie:

-muzyka/śpiew
-muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu;
-śpiew a’capella,
-śpiew z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych,
2. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:

-występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
-czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut,
-materiały dostarczone w formie elektronicznej muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na nośniku CD, pendrive itp.
-uczestnik w każdym etapie konkursu prezentuje wyłącznie wybrany utwór przesłany na etapie ,,zgłoszenia do konkursu”
-Jury oceniać będzie:
1. Interpretacja utworu
2. Intonacja
3. Dykcja
4. Akompaniament
5. Ogólny wyraz artystyczny.

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
1. I etap – zgłoszenia do konkursu (do 5 kwietnia)
2. II etap – casting / w castingu udział biorą wszyscy zgłoszeni uczestnicy (9, 10, 11 kwietnia) / jury do następnego etapu zakwalifikuje od 20 do 30 uczestników
3. III etap – przeprowadzenie nagrań występów zakwalifikowanych po castingach uczestników (/ nagrania przeprowadzi organizator we wskazanym terminie, posłużą one jako materiał promocyjny na portalu sadeczanin.info
4. IV etap – Głosowanie SMS / w wyniku głosowania do finału zostanie zakwalifikowanych od 5 do 10 uczestników
5. V etap – finał główny (26 kwietnia).
2. Finał Główny
1. Finał VI edycji „Sądeckich Młodych Talentów” odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
2. Komisja Konkursowa podejmuje ostateczną decyzję o wyborze zwycięzców Finału Głównego.
3. Nagrody
1. uczestnicy koncertu finałowego otrzymują pamiątkowe dyplomy,
2. laureaci poszczególnych szczebli otrzymują tytuł laureata potwierdzony dyplomem,
3. finaliści otrzymują promocję na portalu sądeczanin.info oraz zaproszenie na kolejne koncerty organizowane przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo ,,Sądeczanin” oraz Fundację Sądecką
4. laureaci kategorii otrzymują stypendia artystyczne im. Braci Potoczków. Wysokość jednego stypendium to 1 500 zł.

§ 7 ORGAN NADZORU
1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Organizator. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową .
2. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także inne istotne informacje na temat przebiegu konkursu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu go do grona finalistów i wyborze zwycięzców.

§ 8 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu.
2. Organizatorzy mogą występować do innych instytucji i organizacji o patronaty honorowe, medialne i inne.
3. Niestawienie się uczestnika zgodnie z przesłanym zaproszeniem na poszczególne etapy konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
4. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną lub legitymację studencką lub dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport).
5. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do dokonania zmiany terminu Konkursu, po stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej portalu sadeczanin.info
6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników.
7. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach Przewodniczący Komisji Konkursowej.
8. Pytania proszę kierować na adres: sekretariat@sadeczanin.info , bądź pod nr telefonu: (18) 475 16 30.

Andrzej Gulewicz MTV 24
Źródło: Fundacja Sądecka
 
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica