Sądeczanka. Prezydent Nowego Sącza zabiera głos.

Sądeczanka. Prezydent Nowego Sącza zabiera głos.
W piśmie wystosowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przekazał swoje stanowisko ws. wyboru wariantów przebiegu planowanej do przebudowy drogi DK 75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz.

Pismo prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka ma związek ze spotkaniem informacyjnym, zorganizowanym przez wykonawcę studium korytarzowego Ch2m. Halcrow Group Sp. z o.o. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza 11 kwietnia
"Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do spotkania informacyjnego w sprawie przedstawienia wariantów przebiegu DK 75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, które odbyło się w dniu 11.04.2017 r. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, a prowadzone było przez przedstawicieli firmy ch2m. Halcrow Group Sp. z o.o. prezentuję niniejszym następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie sformułowane w porozumieniu ze służbami merytorycznymi Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza i Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Uważam, że odcinek nowej drogi należy poprowadzić: (1) od ronda tzw. obwodnicy północnej Nowego Sącza im. Prof. B. Kumora (tzw. „marcinkowickiego”) korytarzem K 1.0 (pomarańczowym) wzdłuż lewego brzegu rzeki Dunajec, (2) następnie przez nowy most na rzece Dunajec w okolicy miejscowości Dąbrowa, (3) dalej krótkim odcinkiem korytarza K0 (czerwonym) przez nowoprojektowany obecnie most w Kurowie, dalej korytarzem K 1.0 (pomarańczowym) do miejscowości Tęgoborze. Uważam, że odcinek opisany
w tym miejscu powinien być realizowany w pierwszej kolejności, ze względu na narastające problemy komunikacyjne Nowego Sącza i jego obszaru funkcjonalnego.
Dalszy ciąg i wariant przebiegu drogi w kierunku Brzeska po terenie pozostałych gmin powinny warunkować względy ekonomiczne, względy zmniejszenia czasu dojazdu do Brzeska, interesu społecznego
i uwarunkowania geologiczne przewidywanych korytarzy; z zastrzeżeniem jednak, że wybrany docelowo korytarz o parametrach drogi klasy GP powinien stanowić wyraźną alternatywę komunikacyjną dla DK75 w dotychczasowym przebiegu, a zatem powinien przebiegać (4) korytarzem K 1.0 (pomarańczowym) lub K 3.0 (zielonym), lub K.5.0 (żółtym); bądź kompilacyjnym złożonym z odcinków trzech wymienionych korytarzy z wymaganymi miejscowo korektami w zależności od uwarunkowań w poszczególnych gminach.
(5) Docelowo wybrany korytarz drogi klasy GP służący ruchowi tranzytowemu powinien być ukierunkowany i wskazywać przyszłościowo na lokalizację strategicznego przejścia granicznego dla pojazdów powyżej 40t dmc, co jest istotne z punktu widzenia interesu gospodarczego Polski, Małopolski
i Sądecczyzny.
Jako Prezydent Miasta reprezentujący władze samorządowe Nowego Sącza i jego mieszkańców wyrażam jednoznaczną opinię, iż przyszła przebudowana droga krajowa nr 75 klasy GP stanowić winna wyraźną alternatywę komunikacyjną dla DK 75 w dotychczasowym przebiegu. Ewentualna realizacja wariantów:
K 1.0/ K 3.0/ K 5.0 bądź wariantu kompilacyjnego trzech wymienionych, z dopuszczalnymi korektami postulowanymi przez poszczególne gminy na trasie przebiegu drogi, będzie stanowić: (1) silny impuls rozwojowy dla regionu poprzez uwolnienie potencjału gospodarczego nowych terenów inwestycyjnych; (2) w logiczny sposób udrożni dotychczasową DK 75 poprawiając wskaźniki jej przepustowości, dostępności i bezpieczeństwa; (3) stworzy sytuację wyboru między nową drogą klasy GP, gdzie ważącym kryterium wyboru będzie kryterium szybkości, czasu i bezpieczeństwa, a dotychczasową DK 75, gdzie ważącym kryterium wyboru będzie kryterium dostępności; (4) pokaże wyraźne strategiczne ukierunkowanie nowego połączenia drogowego o podwyższonym standardzie ku granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy.
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, a mając na względzie interes państwa i regionu, wnoszę o jak najszybsze przystąpienie do realizacji tej oczekiwanej od dekad inwestycji drogowej tworzącej warunki dla zrównoważonego terytorialnie rozwoju, o którym mowa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Proszę jednocześnie o zapewnienie Nowemu Sączowi jako miastu kluczowemu dla realizacji przedmiotowej inwestycji możliwości udziału w pracach koncepcyjnych i projektowych na każdym etapie. Jednocześnie deklaruję gotowość Miasta Nowego Sącza do udzielania pomocy w zakresie konsultacji i uzgodnień z poszczególnymi gminami dotyczących bezpośrednio Sądecczyzny".

UM Nowy Sącz.
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica